Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Маркетинг менаџмент

Дипломиран економист на насока маркетинг менаџмент е оспособен за маркетинг - анализи на однесувањето на потрошувачите, за стратегии и тактики на формирањето цени, за истражување на пазарот, меѓународен маркетинг, за маркетинг - информациони системи, со соодветни продлабочени знаења од стратегии на промоција, проектен менаџмент, промоција и пропаганда и слично.  Накратко, тој е оспособен и стручен да се јави во улога на маркетинг менаџер, како на домашниот така и на странските пазари на работна сила. 

I година


  

 

II година

 

 

III година

 

 

 

За сите три студиски години на насоката Маркетинг менаџмент има вкупно 180 кредити.