Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Одржлив развој – еколошка економија

Дипломиран економист на насока одржлив развој - еколошка економија, е оспособен за управување со животната средина, за индустриска екологија, енергетска ефикасност, за одржливост на користењето на земјиштето и водните ресурси, а стекнува и продлабочени знаења од областите економска политика на животната средина и бизнис - стратегии во однос на животната средина.  Накратко, тој е оспособен и стручен да се јави во улога на менаџер за заштита и унапредување на животната средина на микрониво (во претпријатијата) и на макрониво (во државните институции). 

 

I година


  

 

II година

 

 

 

III година

 

 

 


За сите три студиски години на насоката Одржлив развој - еколошка економија има вкупно 180 кредити.