Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Конкурс за студентска мобилност во рамки на програмата ЕРАЗМУС - летен семестар 2012/2013

Согласно Еразмус универзитетскиот чартер за 2010-2013 година бр. 256302-IC-1-2010-1-MK-ERASMUS-EUC-1 и склучените меѓуинституционални Еразмус договори, Факултетот за бизнис економија објавува оглас за избор на студенти за студентски престој во времетраење од еден семестар во летниот семетар во академската 2012-2013 година на следните високообразовни институции:

  • Ekonomicka Univerzita v Bratislave (University of Economics in Bratislava), SK BRATISL 03 http://www.euba.sk/?hl=en 3 места

 

Критериуми за избор:

  1. Студентот да е државјанин на Република Македонија;

  2. Студентот да има статус на редовен студент на Факултетот за бизнис економија;

  3. Студентот да биде запишан најмалку во втора студиска година;

  4. Остварениот успех за време на досегашното студирање;

  5. Најмалку една препорака од наставник на ФБЕ;

  6. Активно познавање на англиски јазик влучително и добиените оценки по предметите English Language.

 

Заинтересираните студенти може да се обратат за информации кај Еразмус координаторот м-р Билјана Аврамовска, до кого се доставува и апликацијата. Кон апликацијата се доставува и мотивационо писмо, а пожелно е да се достави и потврда за познавање на англиски јазик.

 

Крајниот рок за аплицирање е 20 ноември 2012 година.

Факултет за бизнис економија, Скопје